Våre mål

Fornybarklyngen skal bidra til bærekraftig verdiskaping og omstillingen til fornybarsamfunnet ved å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.

Vi vil

  • Utvikle Fornybarklyngen som arena for samarbeid og utvikling ved å involvere aktører, forvalte fellesinteresser, utvikle møteplasser og stimulere til samhandling
  • Øke evnen til omstilling og innovasjon ved å belyse trender, identifisere behov og muligheter og arbeide med forskning,   utvikling og kommersialisering
  • Utvikle og vise innovative løsninger gjennom samarbeidsbasert utvikling, gode systemløsninger, verdikjedeutvikling   og demonstrasjon av løsninger
  • Synliggjøre klyngen som et ledende utviklingsmiljø gjennom aktiviteter og formidling 

Satsingsområder i klyngen